Unutrasnji transport i upravljanje vozilima

Unutrašnji transport i upravljanje vozilima (mašinama)

Svako preduzeće ima potrebu za transportom. Ta potreba je posebno velika u proizvodnim preduzećima. U takvim proizvodnim preduzećima transportuju se razne sirovine, gotovi proizvodi, pomoćni materijal koji se troši pri radu i ostalo. Sam transport može biti spoljašnji i unutrašnji a u tekstu koji sledi saznaćemo šta je unutrašnji transport, koja se vozila (mašine) koriste pri transportu, a tim specijalista Medical Dental Grupa Vam predstavlja koji su neophodni lekarski pregledi koje je svaki poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom u cilju zaštite njegovog zdravlja.

Unutrašnji transport podrazumeva sve delatnosti u okviru preduzeća u kom se obavlja premeštaj sirovina, pomoćnog materijala, poluproizvoda, proizvoda i otpadaka. Što znači da on u proizvodnji obuhvata sva kretanja sirovina i poluproizvoda  od skladišta za prijem do skladišta gotovih proizvoda, sa ciljem da omogući odvijanje tehnološkog procesa. Unutrašnji transport povezuje međusobno sve radne operacije a da bi se te radne operacije sprovele neophodna su adektvatna vozila (mašine) kao i zdravstveno sposobni radnici koji će tim mašinama upravljati.

Mašine za unutrašnji transport su sve mašine koje služe za premeštanje tereta unutar preduzeća i objekata na manjim rastojanjima. Neke od takvih mašina su elevatori, dizalice, transporteri, podizači… Da bi se nesmetano odvijao rad ovakvim mašinama neophodna je adekvatna obuka zaposlenog (radnika) za upravljanje istim, a od posebne važnosti je da zaposleni  bude zdravstveno sposoban kako bi mogao obavljati takav rad.

Provera zdravstvene sposobnosti zaposlenih koji upravljaju vozilima koja se koriste pri transportu vrši se u Službi medicine rada. Tim specijalista Medical Dental Grupe obavlja prethodni i periodični lekarski pregled radnika, kao i kontrolni lekarski pregled kojim se kod zaposlenih prate utvrđena patološka stanja i poremećaji, procenjuje dalja ispunjenost posebnih zdravstvenih uslova za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom u koje se ubraja i upravljanje mašinama za transport.

Prethodni lekarski pregled medicine rada obavlja se radi utvrđivanja i ocenjivanja posebnih zdravstvenih uslova tj. sposobnosti radnika za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom u odnosu na faktore rizika propisanim zakonom, dok se periodični lekarski pregled vrši radi praćenja i ocenjivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti radnika za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi u odnosu na faktore rizika tog radnog mesta.

Svaki prethodni i periodični pregled radnika koji upravlja motornim vozilom za transport  podrazumeva testiranje psihologa kao i  pregled specijaliste medicine rada. Takođe, rade se i merenje volumena izdaha ( spirometrija), merenje sluha ( audiometrija), ekg i laboratorijska analiza krvi (kompletna krvna slika, merenje glukoze u krvi kao i osnovna biohemija urina) kojim se utvrđuje zdravstveno stanje radnika.

U sklopu gore navedenih pregleda ciljano se rade lekarski pregledi radnika koji su od izuzetnog značaja da bi isti bio sposoban da upravlja mašinama za transport. U tekstu koji sledi biće više reči o tome šta se tim pregledima ispituje i koji se poremećaji mogu otkriti a da mogu uticati na radnu sposobnost radnika.

  1. Ispitivanje  vida

Ispitivanje vida vrši se ortorejterom. Ortorejter  je aparat  namenjen za brzi skrining vida. Njime se vrši  kontrlola vida na daljinu, blizinu, kolorni vid, stereo vid, dubinski vid. Samim tim se utvrđuje da li zaposleni ima problem  sa vidom a po testu se može dobiti opšta slika stanja vida. Ukoliko se ustanovi da postoji neki problem sa vidom, pacijent se dalje upućuje oftalmologu Sluzbe medicine rada Medical Dental Grupe koja može omogućiti  njegovo osposobljavanje za upravljanje mašinama za transport .

  1. Totalna liminarna audiometrija

Služi za odeđivanje praga sluha. Ovom audiometrijom se otkriva konduktivna, perceptivna i mešovita nagluvost. Svako registrovanje neke nagluvosti zahteva dodatna ispitivanja specijaliste orl-a i propisivanje adekvatne terapije tj. šlušnog aparata.

  1. Rombergov test

Predstavlja neurološki test kojim se proverava ali i dijagnostikuje poremećaj ravnoteže, a samim tim ispituje funkcija malog mozga i vestibukarnog aparata. Radi se tako što ispitanik stoji primaktnutih stopala, ispruženih ruku pravo napred i zatvorenih očiju. Ukoliko ne postoji poremećaj ravnoteže, ruke stoje pravo a telo nema tendenciju da padne. Ukoliko  postoji oštećenje labirinta, ispitanik uvek pada na stranu hipotoničnog labirinta, a prilikom promene položaja glave menja se i pravac padanja ispitanika. Za razliku, kod postojanja oštećenja malog mozga  gde ispitanik uvek pada na istu stranu bez obzira na promenu položaja glave. Samo oni sa očuvanom ravnotežom smatraju se zdravstveno sposobnim dok oni sa poremećajem upućuju na dalje preglede specijaliste neurologa ili orl specijaliste.

  1. Kompasni hod

Značajno u ispitivanju ravnoteže i oštećenju labirinta je i ispitivanje funkcije hodanja. Normalna osoba, tj. bez oštećenja labirinta ima mogućnost hoda nogu pred nogu bez skretanja pravca (levo-desno) zatvorenih očiju. Kod osobe sa oštećenjem perifernog vestibularnog aparata, hodom napred nazad (bez okretanja), pri hodu napred, skreće u pravcu hipotoničnog labirinta, a pri hodu nazad u stranu hipertoničnog. Prilikom oboljenja centralnog vestibularnog aparata ovo skretanje nije pravilno pa osoba koja se ispituje sreće čas na jednu čas na drugu stranu.

  1. Pregled i testitanje psihologa

Psihološkim pregledom dolazimo do objektivnog prikaza psihološkog stanja radnika koji je upućen na lekarski pregled. Ispituju se psihofiziološke sposobnosti i karakteristike ličnosti osobe, što omogućava i procenu sposobnosti obavljanja, odnosno upravljanja mašinama za transport.

Kroz širok spektar zdravstvenih usluga visokog nivoa kvaliteta tim specijalista Medical Dental Grupe omogućava svakom radniku koji upravlja mašinama za transport proveru zdravstvenog stanja, blagovremeno otkivanje patoloških poremećaja, kao i dalje upućivanje ukoliko se poremećaj registruje, u cilju postavljanja adektvatne dijagnoze i propisivanja terapije. Podizanjem svesti o značaju pregleda tim specijalista Medical Dental Grupe teži da unapredi kvalitet života svakog radnika i očuva njegovo zdravlje jer samo zdrav radnik  je adekvatno radno sposoban radnik.