Lekarska uverenja

Lekarski pregledi za zaposlenje

Isključivo u zavisnosti od toga na kom radnom mestu želi neko da se zaposli, odnosno da li se radi o radnom mestu sa povećanim rizikom ili ne, zavisiće i kako treba da izgleda lekarsko uverenje za zaposlenje. A pod tim mislimo zapravo na to kod kojih lekara bi trebalo da ode pacijent, kako bi pristupio pregledu i da bi dobio njihovo mišljenje, koje će kasnije zaposleni u službi medicine rada da unesu u lekarsko uverenje za zaposlenje.

U većini slučajeva se zahteva da u jedno takvo lekarsko uverenje budu uneti podaci o opštem zdravstvenom stanju osobe koja aplicira za konkretno zaposlenje. Ipak, ukoliko se radi o radnom mestu sa povećanim rizikom, tada se zahteva kako opšti pregled, nevezano za to koja je vrsta rizika prisutna na radnom mestu sa povećanim rizikom i kakvi su zdravstveni uslovi, tako isto i specifični pregled, a koji isključivo zavisi od toga koji je faktor rizika prisutan na konkretnom radnom mestu, odnosno kakvi su zdravstveni uslovi.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Medical Dental Grupa, je, rešenjem br 53-00-00350/2019-07 akreditovana ustanova od strane Ministarstva zdravlja za vršenje obuke, organizovanje i polaganje ispita iz prve pomoći u cilju izdavanja potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći, kao obaveznom elementu prilikom polaganja vozačkog ispita.