Unutrasnji transport i upravljanje vozilima

Vozači motornih vozila (profesionalni vozači)

U saobraćajnim nesrećama u svetu godišnje život izgubi oko 1,20 miliona ljudi. Na taj način svi učesnici u saobraćaju  među kojima su najviše vozači motornih vozila predstavljaju potencijalne ubice, kako sopstvenog tako i tuđeg života. Među nekih od uzroka saobraćajnih nesreća kod vozača motornih vozila je i zdravstveno stanje vozača. Da bi povećali svest o značaju dobrog zdrvstvenog stanja, a pre svega profesionalnog vozača, tim specijalista medicine rada Zavoda Medial Dental Grupa Vam predstavlja o tome ko su profesionalni vozači, koji su neophodni lekarski pregledi koji daju uvid u zdravstveno stanje i koje bolesti, ukoliko postoje, mogu obustaviti  rad profesionalnog vozača.

Profesionalni vozač je svaki vozač čije je upravljanje vozilom osnovno zanimanje. On upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorije  C, C1 ( motorna vozila (MV) kamioni– čija je najveća dozvoljena masa veća od 3 500kg, odnosno za C1 čija je najveća dozvoljena masa veća od 3 500 kg ali ne veća od 7 500 kg), D, D1 (autobusi- MV za prevoz lica, koji osim sedišta vozača imaju imaju više od 8 sedišta, odnosno za D1 više od 8 a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara), CE, CE1, DE, DE1. Za obavljanje svog posla svaki profesionani vozač mora imati stečenu početnu kvalifikaciju odnosno periodičnu obuku, koju dobija u odgovarjućim centrima za obuku.

Odgovarajuća obuka i kvalifikacija su samo jedni od uslova koji moraju biti ispunjeni za rad profesionlnog vozača. Od izuzetne važnosti je  lekarski pregled vozača koji će nam dati podatak o zdravstvenom stanju i eventualnom postojanju problema koji može biti potencijalno rizičan kako po žitvot vozača tako i drugih učesnika u saobraćaju ukoliko nije na vreme prepoznat a neki mogući i korigovan.

Medicina rada Medical Dental Grupe omogućava kako budućim tako  i već profesionalnim vozačima  kroz predhodne ili periodične preglede,   niz lekarskih  pregleda u cilju provere zdravstvenog stanja i eventuale kontrole postojanja bolesti, kao i potvrdu o sposobnosti obavljanja posla profesionalnog vozača, ukoliko je to zakonski regulisano i dozvoljeno.  Svakom profesionalnom vozaču medicina rada obavlja preglede lekara specijaliste oftalmologa i neuropsihijatra, pregled i testiranje psihologa, kao i završni pregled specijaliste medicine rada,

Takođe, rade se i merenja volumena izdaha (spirometrija), merenje sluha (audiometrija), ekg i labaratorijsku analizu krvi (kompletna krvna slika, menjenje glukoze u krvi kao i osnovnu biohemiju urina).

Pregled specijaliste oftalmologije omogućava ispitivanje oštrine vida, kolornog vida, širinu vidnog polja, binokularnog vida koji su od značaja za profesionalne vozače. Svako odstupanje od normalnog  rezultata zahteva  korigovanje ukoliko je zakonski regulisano i moguće ili isključenje tj. nemogućnost  sticanja uslova za rad ukoliko se poremećaj ne može korigovati jer  kao takav prestvlja rizik po život vozača i drugih učesnika u saobraćaju.

 • Najčešći pomećaji ( refrakcijske greške) oštrine vida koji se pregledom mogu otkriti su:  kratkovidost ( miopija – nemogućnost jasnog vida na daljinu), dalekovidost ( hipermetropija – nemogućnost jasnog vida na blizinu) i astigmatizam ( cilindar vida – kombinacija predhodna dva). Sva tri poremecaja daju niz simptoma kao što su mutan vid, glavobolje, loš vid noću, zato se obavezno koriguju dioptrijskim naočarina, sočivima,prepisane od strane oftalmologa službe medicine rada,  hirurškim ili laserskim zahvatom i osoba je dužna da za vreme vožnje nosi prepisane dioptrijske naočare ili sočiva u skladu sa zakonskom regulativom.
 • Poremećaj kolornog vida odnosno otežano prepoznavanje crvene, žute i zelene boje, isključuje potencijalnog ili već profesionalnog vozača iz daljeg obavljanja ovog rada.
 • Kako vidna širina predstavlja projekciju optičkog dela retine u prostoru , ona u svakom oku mora biti u horizontlnoj osovini minimalno 140 stepeni i bez apsolutnih skotoma u centralnom delu vidnog polja u širini od 30 stepeni od centrlne tačke fiksacije. Jedino takva širina čini osobu sposobnom za upravljanje motornim vozilom. Pregled se obavlja  perimetrom ili metodom konfrontacije u ordinaciji oftalmologa Sluzbe medicine rada.
 • Takodje osoba mora imati binokularan vid ( vid na oba oka) uz odsustvo binokularnih diplopija ( duplih slika), kao i očuvanu adaptaciju na tamu i readaptaciju na zablestenje, da bi se smatrala zdravstveno sposobnom za obavljanje rada profesionalnog vozača.
 • Služba medicine rada Medical Dental Grupe može omogućiti osposobljavanje vozača koji imaju problem sa vidom

Neuropsihijatriskim pregledom dolazimo do podataka o  prisutnosti i stanju refleksa, ravnotežnom stanju, a dobro uzetom anamnezom dobijamo podatke o mogućim bolestima od kojih potencijalni vozač boluje. Vrlo često u cilju“ prolaska lekarskog pregleda“  vozači kriju bolest kao što je epilepisija.

 • Epilepsija kao neurološki poremećaj nastaje usled sprovodjenja neadekvatnih signala iz nervnih ćelija mozga. Kao takva daje niz neuobičajenih senzacija, emocija i ponašanja koji se mogu javiti u sklopu simptoma zvanih epileptički napad. Svako otkriće da osoba boluje od iste čini profesionalnog vozača nesposobnim za upravljanje motornim vozilom.
 • Isto tako svako oboljenje, povreda ili anomalija živca koje se na pregledu otkrije a koje utiče na bezbedno upravljanje motornim vozilom, bez obzira na moguću adaptaciju vozila, isključuje osobu iz daljeg rada kao profesionalnog vozača.

Opštim pregledom proverava se arterijski pritisak, vrši auskultacija srca i pluća.

 • Normalnim se smatraju vrednosti od 120-140mmHg za sistolni i 60-80mmHg za dijastolni. Sve vrednosti preko normalnih ukazuju na moguće postojanje visokog arterijskog pritiska. Kao vrlo zastupljen u populaciji ukoliko se ne leči i  ne kontorlise medikamentoznom terapijom od strane interniste ili kardiologa kod kojih se osoba upućuje nakon pregleda, dovodi do niza komplikacija. Nagli skokovi i varijacije kod loše kontrolisanih hipertoničara daju često simptome kao što su jake glavobolje, zamućenje vida, vrtoglavice ili gubitak svesti koji posebno tokom vožnje ugrožavaju život i vozača i drugih učesnika u saobraćaju. Hipertenzija sa arterijskim krvnim pritiskom većim od 180/110mmHg, kao i srčane mane sa ejekcionom frakcijom ispod 50% čine osobu  čine nesposobnom za rad.

Pregledom ekg-a koji je grafički zapis elekrične aktivnosti srca, otkivaju se različita oboljenja srca.

 • Naročito je od značaja  u otkrivanju promena u srčanom ritmu i sprovodjenju ( aritmija) i prisustvu pejsmejkera, kao i postavljanju dijagnoze srčanog udara ili otkivanja znakova predhodnog srčanog udara. Svako otkivanje nekog poremečaja na ekg-u zahteva dalje upućivanje kardiologu za dodatno praćenje, kontrolu i lečenje, a samo otkriće bloka leve grane, kao i poremećaji ritma lečeni atrijalnim ili kardiovertnim defibrilatorom čine nesposobnim za rad profesionalnog vozača.

Laboratorijskom analizom krvi stičemo uvid u rad unutrašnjih organa.

 • Medju najčešćih poremećaja su promene u visini šećera u krvi.  Normalna vrednost šećera u krvi kreće se od 3,9 do 6,1 mmol/l. Svako odstupanje od normalnih vrednosti a preko od 6,1mmol/l, zahteva dodatno ispitivanje i upućivanje endokrinologu koji će postaviti dijagnozu mogućeg diabetes meiltusa, propisati odgovarajuću terapiju ali i dati savete vezane za ishranu kao i promenu načina života radi smanjenja ali i  poboljšanja kontrole šecera u krvi i smanjenja rizika od komlikacija koje sa sobom DM nosi. Svaki oblik DM osim onog koji je kompenzovan ishranom i oralnim antidijabeticima pod uslovom da su pod stalnom medicinskom kontrolom i bez komlikacija čini takvu osobu nesposobnom za rad kao profesionalmog vozača.

Spirometrijom i audiometijom koji se rade u Službi medicine rada u sklopu pregleda za vozače dobijamo uvid o  kapacitetu pluća, odnosno stanju čula sluha.

 • Svako odstupanje od normalnog nalaza zahteva dodatno upućivanje, ispitivanje i lečenje od stane pulmologa odnosno orl specijaliste. Svaki oblik hronične opstruktivne bolesti pluća teškog stepena, hronične plućne insuficijencije u mirovanju, restiktivne ventilatorne insuficijencije, kao i oštećenja sluha na oba uva veća od 40db na frekvencijama od 500, 1000,2000,4000 hz ili u slučaju da je stanje sluha na jednom uvu uredno a na drugom gubitak prelazi 50db na frekvencijama od 500, 1000,2000,4000 hz,  čini vozača nesposobnim za upraljanje motornim vozilom.

Detaljim predhodnim ili periodičnim pregledima koji se sprovode u Službi medicine rada Medical Dental Grupe, čuva se zdravlje profesionalnog vozača, a samim tim i životi ostalih učesnika u saobraćaju koji su potencijlane žrtve na vreme ne isključenog iz rada obolelog profesionalnog vozača. Vodeći računa o svom zdravlju, čuvate i svoju profesiju!