rad na visini

Rad na visini i značaj lekarskog pregleda

Kada govorimo o radu na visini treba misliti o tome da je to jedan od rizičnih poslova. S toga Vam u tekstu koji sledi tim speijalista Medical Dental Grupe predstavlja, sta je rad na visini i koji zdravstveni problemi ukoliko nisu na vreme prepoznati, korigovani i kontrolisani, mogu biti rizik u radu po život radnika koji radi na visini.

Zakonom regulisano: “Rad na visini je svaki rad na visini većoj od 1.8m, ako radni prostor nije obezbeđen zaštitnom ogradom. Rad na visini pri korišćenju opreme za rad jesu sve aktivnosti prilikom kojih postoji opasnost od pada lica sa visine veće od 2m od podloge usled toga sto radni prostor nije zaštićen od pada sa visine”.

Zbog toga na rad na visini mogu biti raspoređeni samo oni radnici koji su zdravstveno sposobni, koji su prošli adekvatnu obuku i koji su upoznati sa mogućim opasnostima.

Ovakav rad zahteva obavezno rad u grupama, obavezan nadzor stručnog lica, osiguranje mesta za rad (zaštitna ograda, montazna skela), korišćenje opreme za rad (zaštitni opasac) i proveru ispravnosti opreme.

Ukoliko je neki radnik trenutno nesposoban za rad na visini iz nekog razloga, bilo da je malaksao, neispavan idr., dužan je da obavesti nadležnu osobu i da tog dana bude izuzet od rada na visini.

Kako rad na visini zahteva da radnik bude posebno zdravstveno sposoban, neophodan je prethodni ili periodični lekarski pregled radnika, koji će omogućiti uvid u zdravstveno stanje i eventualno postojanje zdravstvenog problema koji sa sabom nosi rizik od pada sa visine.

 Od posebnog značaja kod lekarskog pregleda radnika na ovom radnom mestu je pregled očnog vida, jer adekvatan vid omogućava dobru procenu udaljenosti osobe od tla i koordinaciju pokreta posebno pri velikim visinama.

Služba medicine rada Medical Dental Grupe poseduje ortorejter, aparat namenjen za brzi skrinig vida. Ovim aparatom vrši se kontrola vida na daljinu, blizinu, kolorni vid, stereo vid, dubinski vid, samim tim se utvrđuje da li pacijent ima problem sa vidom, a po testu se može dobiti opšta slika problema sa vidom koji omogućava ocenu radne sposobnosti i drugih sposobnosti. Ukoliko se ustanovi da postoji neki problem sa vidom, pacijent se dalje upućuje oftalmologu Službe medicine rada radi dijagnostike i lečenja.

Najčešci problemi vida koji se otkivaju prilikom pregleda oftalmologa su:

  1. Promene u vidnoj oštrini

Promena oštrine na daljinu i blizinu ispituje se na svakom oku posebno. Izražava se na sledeći način:

aktuelna udaljenost / standardna udaljenost = vidna oštrina

Normalna vidna oština izražena je kao decimalan broj 1.0 ili u nekim zemljama kao razlomak 6/6, 20/20, 60/60. Shodno rezultatima koji se dobiju, razlikujemo:

  • Kratkovidost (miopija) je refrakcijska greška oka gde jasno vidimo objekte koji se nalaze u blizini očiju, a mutno ili nejasno vidimo objekte u daljini. Razvija se postepeno ili naglo i može biti nasledna ili stečena (najčesce vezana za starenje). Osobe imaju mutan vid pri pogledu na daljinu, potrebu za škiljenjem, glavobolju nastalu naprezanjem očiju, poteškoce prilikom vožnje, posebno noću.
  • Dalekovidost (hipermetropija) je refrakcijska  greška oka gde jasno vidimo objekte koji se nalaze u daljini očiju, a mutno  ili nejasno vidimo objekte u blizini. Osobe imaju mutan vid posmatrajući objekte u blizini, konstantno škilje kako bi izoštrile sliku, imaju glavobolju nakon dužeg čitanja, rada na računaru, bol i osećaj peckanja u očima. Između 40 i 45. godine života većina ljudi postaje dalekovidna.
  • Astigmatizam (cilindar oka) je greška oka koja je uzrokovana nepravilno oblikovanom roznjacom, pa daje zamagljen vid na svim udaljenostima. Javlja se najčesce kombinovano uz kratkovidost ili dalekovidost. Osobe imaju zamagljen vid na svim udaljenostima, loš vid noću, glavobolje, osetljive su na svetlo, žmirkaju. 

Sva tri oblika poremećaja vidne oštrine se ne leče nego koriguju adekvatnom dioptrijom, uz naočare ili sočiva ili se može uraditi laserski ili hirurški zahvat. Služba medicine rada Medical Dental Grupe može omogućiti osposobljavanje radnika kom je na prethodnom ili periodičnom lekarskom pregledu ustanovljen problem sa vidom.

  1. Kolorni vid

U žutoj mrlji se nalazi oko 7 miliona čepica podeljenih u tri grupe: plavi, zeleni, žuti. Odgovorni su za percepciju tri osnovne boje. Poremećaji u razlikovanju boja mogu biti urođeni (posebno kod muškaraca) I stečeni (kod bolesti žute mrlje ili optičkog nerva).

Poremećaji kolornog vida su:

  •  Otežano raspoznavanje crvene boje
  • Otežano raspoznavanje zelene boje
  • Otežano raspoznavanje žute boje

Još jedan od čestih zdravstvenih problema koji spada u faktore rizika opasne po život radnika koji radi na visini, ukoliko nije otkriven i regulisan je diabetes melitus (DM)DM je veoma zastupljen u populaciji i smatra se da čak 90% populacije boluje od DM tipa 2. Kao bolest DM nosi sa sobom rizik kako od mnogih mogućih komplikacija koje stvara tako i od pada sa visine usled varijacija vrednosti šećera u krvi posebno kod novootkrivenih i neregulisanih dijabetičara.

Najčešci simptomi hiper i hipoglikemije su:

Simptomi koji ukazuju na visoke vrednosti šećera u krvi (hiperglikemija) a koji veoma često nisu prepoznati od strane pacijenta su: čest osećaj žeđi, povećan unos tečnosti, sušenje usta, često mokrenje (posebno noću), pojačan apetit uz gubitak telesne težine, slab vid, malaksalost i zamor. (Bitni pri postavljanju dijagnoze).

Simptomi koji ukazuju na nizak nivo šećera u krvi (hipoglikemija) su: pojačan apetit,  znojenje, ošamućenost, izrazita i kratkotrajna malaksalost ruku i nogu.

Normalnim vrednostima šećera u krvi smartaju se vrednosti od 3.9 do 6.1 mmol/l. Svako odstupanje od normanih vrednosti govori o postojanju hipo ili hiperglikemije.

Značajno za radnike na radu na visini je i provera stanja ravnoteže. Proverava se Rombergovim testom i ukoliko se neki poremećaj pri pregledu registruje, isti zahteva dalje upućivanje specijalisti neurologije ili orl specijalisti u cilju postavljanja dijagnoze i lečenja.

Lekarski pregledi koji se rade u Službi medicine rada Medical Dental Grupe u koje spada pregled specijaliste medicine rada, pregled i testiranje psihologa, ekg, spirometrija, audiometrija, laboratorijska analiza krvi i osnovna biohemija urina, omogućavaju rano otkrivanje nekih patoloških procesa ukoliko postoje, među kojima su i visoke vrednosti šećera u krvi kao i otkrivanje i lečenje komplikacija nastalih kod dugogodisnjih dijabetičara. Ukoliko se prvi put otkrije visoka vrednost šećera u krvi, ta osoba se dalje upućuje pregledu internisti/endokrinologa. Internista/endokrinolog Službe medicine rada uspostavlja dijagnozu, prepisuje adekvatnu terapiju ali i daje savete vezane za ishranu kao i promenu načina života radi smanjenja ali i poboljšanja kontrole šećera u krvi i smanjenja rizika od komlikacija koje sa sobom DM nosi.

Kako svaka bolest nosi sa sobom povećan rizik od moguće povrede na radu ukoliko nije na vreme otkrivena i adekvatno terapijski tretirana, stručni tim specijalista medicine rada Medical Dental Grupe Vam omogućava da se bolest ili poremećaj na vreme prepozna i  leči. Adekvatnim prethodnim ili periodičnim lekarskim pregledima radnika smanjuje se rizik od mogućih povreda na radu. Zato mislite na vreme o svom zdravlju!