hemijske stetnosti

Hemijske štetnosti

Svakodnevno u toku svog rada, skoro svaki radnik izložen je nekom vrstom štetnih faktora. Obavljajući rad u raznim proizvodnim preduzećima, fabrikama, rudnicima i sl., radnici izlažu svoj organizam štetnim faktorima koji mogu biti fizičke, hemijske, biološke ili pak psihološke prirode. Svaka izloženost istim, može uticati u većoj ili manjoj meri na zdravlje radnika. Iz tog razloga u tekstu koji sledi tim medicine rada Medical Dental Grupe Vam predstavlja koje su hemijske štetnosti i koji se lekarski pregledi radnika u Službi medicine rada obavljaju sa ciljem otkrivanja mogućeg štetnog hemijskog dejstva po zdravlje radnika.

Radna sredina se može posmatrati kao deo opšte životne sedine. Čovek se tokom života prilagođava različitim klimatskim i drugim uslovima, aklimatizacijom i putem adaptacije. Promene u ekosistemu su rezultat prirodnih zbivanja sa jedne i dejstva čoveka sa druge strane.

Hemijske materije, bez obzira na poreklo kada se unesu u organizam u malim količinama izazivaju hemijske i fizičko-hemijske reakcije sa tkivom, stvarajući otrove. Otrovi mogu izazvati prolazna ili trajna oštećenja strukture ili funkcije jednog ili više organa i sistema, bilo da se unese veća količina odjednom ili u kratkim vremenskim intervalima, bilo kao niz malih količina tokom dužeg vremenskog perioda. U procesu proizvodnje otrovna svojstva mogu imati sirovine, primese, adaptivi, međuprodukti, finalni proizvodi i otpadne materije. Takve otrovne materije mogu biti u čvrstom, tečnom ili gasovitom agregatnom stanju i mogu izazvati sa kliničkog aspekta akutna, subakutna i hronična trovanja. Mnogo češća su hronična profesinalna trovanja,  a njihova klinička slika zavisi od količine unetog otrova, puta otrova kojim se unese u organizam i individualnih osobina samog radnika kao što su pol, godine starosti, prethodna bolesna stanja i dr..Najčešći hemijski otrovi odnosno štetnosti su:

  • Metali i nemetali (arsen, kadmijum, mangan, olovo, olovni alkili, živa…)
  • Organski rastvarači (benzin, petrolej, alkoholi, etri i estri…)
  • Pesticidi (za uništavanje grinja, insekata, gljiva, korova…)
  • Gasovi (hlor, nitrozni gasovi, ugljenmonoksid…)

Kako je zdravlje zaposlenih vezano direktno za uslove u kojima rade, odnosno za sve opasnosti, štetnosti koje se javljaju tokom obavljanja radnih zadataka, tako su potrebni i posebni zdravstveni uslovi koji moraju ispunjavati zaposleni za obavljanje odeđenih poslova u radnoj okolini. Služba medicine rada Medical Dental Grupe omogućava obavljanje prethodnog i periodičnog lekarskog pregleda radnika u cilju provere zdravstvenog stanja i izdavanja lekarskog uverenja o njihovom zdravstvenom stanju, odnosno oceni radne sposobnosti, kao  i kontrolni lekarski pregled radnika kojim se kod zaposlenih prate utvrđena patološka stanja i poremećaji i procenjuje dalja ispunjenost posebnih zdravstvenih uslova za rad na odgovarajućem radnom mestu.

Tim specijalista Medical Dental Grupe omogućava lekarski pregled specijaliste medicine rada, pregled i testiranje psihologa. Takođe se i rade merenja volumena izdaha (spirometrija), ekg i laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, merenje glukoze u krvi, a kod radnika koji su izloženi dejstvu hemijskih otrova radi se i ast, alt, gama gt, kao i osnovna biohemija urina).

U zavisnosti od vrste hemijskog otrova kojim je radnik prilikom obavljanja posla izložen, specijalista medicine rada u sklopu prethodnog, periodičnog pregleda radnika ili pak kontrolnog, uzima ciljanju anamnezu u okviru koje stiče podatke o dužini izloženosti otrovu, kao i putevima kojima otrov može ući u organizam radnika, zatim o prethodnim bolestima ukoliko isti boluje i obavlja ciljani pregled radnika.

U sklopu ciljanih pregleda radnika mogu se raditi tzv.respiratorni upitnici, a u zavisnosti od potrebe, radi se i RTG pluća. Kod nekih se RTG pluća radi svake treće godine nakon petogodišnjeg izlaganja, a kod nekih svake pete godine. RTG pluća kao dijagnostička metoda može ukazati na razna oboljenja pluća kao što su astma, tumor, embolija, azbestoze, silikoze pluća i dr.. Svako otkriće nekog patološkog procesa na plućima zahteva od strane službe medicine rada upućivanje tog radnika specijalisti pulmologije u cilju uspostavljanja dijagnoze i lečenja, kao i davanju ocene radne sposobnosti.

Rade se i detaljni pregledi sluzokože respiratornih puteva i kože. Oni govore o mogućem lokalnom prodoru hemijskog otrova i ispoljavanje svog štetnog dejstva na samom mestu prodora. Na taj način otrovi mogu da daju različite promene u vidu crvenila kože ili sluzokože, opekotine, alergijske kožne reakcije i slično.

Testiranje čula ravnoteže koje je posebno od značaja kod radnika koji rade sa živom, izvodi se Rombergovim testom. Rombergov test kao neurološki test služi za proveru ali i dijagnostikovanje poremećaja ravnoteže, a samim tim se  ispituje i funkcija malog mozga i vestibularnog aparata. Svako registrovanje nekog poremećaja ravnoteže zahteva dodatno ispitivanje takvog radnika od strane specijaliste neurologije ili orl specijaliste u cilju postavljanja dijagnoze i lečenja kao i dobijanja lekarskog uverenja o oceni radne sposobnosti.

Pošto je reč o hemijskim otrovima, odnosno štetnostima, za razliku od standardne  laboratorijske analize krvi koja se radi kod lekarskog pregleda za vozače, kod pregleda radnika izloženim hemijskim otrovima radi se tzv. proširena lista. U sklopu nje vrši se određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT(ast)  i SGPT (alt)), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi, kompletne krvne slike, merenje glukoze u krvi kao i osnovna biohemija urina. Povišene vrednosti ovih enzima ukazuju na moguće oštećenje jetre, pankreasa, bubrega, srca, imunološkog sistema. Ukoliko se dijagnostikuju poremećaji u vrednostima ovih enzima, neophodno je dalje upućivanje specijalisti nefrologije, gastroenterologije, internisti, hematologije, u zavisnosti od prisutnih poremećaja.

Psihološkim pregledom i testiranjem ispituje se psihofiziološka sposobnost radnika, karakteristika ličnosti, radi se i skrining psihoorganskih poremećaja što je od značaja u davanju ocene o radnoj sposobnosti.

Služba medicine rada Medical Dental Grupe omogućava na ovaj način praćenje i ocenjivanje zdravstvenog stanja radnika izloženom štetnom dejstvu hemijskih otrova, odnosno daje ocenu o radnoj sposobnosti. Isto tako omogućava i praćenje utvrđenih patoloških stanja i poremećaja, procenjuje dalju ispunjenost posebnih zdravstvenih uslova za rad na radnom mestu u kom se radnik izlaže hemijskim štetnostima.